Stacks and Cycle (Beginner) > (Beginner) Cutting Stacks and Cycle

(Cutting LV3)16Week / (Test-E or Prop)+(?? ?? ??)+(?? ?? ??)+(?? ?? ??)

(1/1)

Administrator:
(Cutting LV3)16Week / (Test-E or Prop)+(?? ?? ??)+(?? ?? ??)+(?? ?? ??)
    WEEK?? ??         ?? ?? ??           ?? ?? ??            ?? ?? ??            ?? ?? ??       WEEK1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? WEEK2 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? WEEK3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??เมื่อจบ WEEK 16 ให้เว้น 2 สัปดาห์ แล้วทำการ PCT
    WEEK PCT                      HCG                          Novadex         Clomid     WEEK19 5000-7500IU/W 40MG/ED 100MG/ED WEEK20 5000-7500IU/W 40MG/ED 100MG/ED WEEK21 20MG/ED 50MG/ED WEEK22 20MG/ED 50MG/ED จำนวน HCG ขึ้นอยู่กับปริมาณยาและระยะเวลาที่ใช้
***คำเตือน*** นี่เป็นเพียงไกด์ไลน์เบื่องต้นเท่านั้น
การใช้ AAS ควรปรึกษาผู้มีความรู้จิงๆเท่านั้นนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version